Vergi yordam kanununda değişiklik yapıldı

0 8

30 Nisan 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31470

KANUN

VERGİ YORDAM KANUNU İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7318 Kabul Tarihi: 29/4/2021

HUSUS 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Tarz Kanununun 231 inci hususunun birinci fıkrasının (5) numaralı bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son cümlesinde yer alan “süre” ibaresi “süreler” halinde değiştirilmiştir. “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal yahut hizmetin nev’i, ölçüsü, fiyatı, fiyatı, satışın yapılma hali, faaliyet konusu, kesim yahut mükellefiyet tipini farklı ayrı yahut birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zaruriliği getirmeye yetkilidir.”

UNSUR 2- 213 sayılı Kanunun tekrarlanmış 257 nci hususunun birinci fıkrasına (7) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu husus uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretleri kullanma zaruriliği getirilen eserleri imal yahut ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının %1 ‘ine kadar, ayrıyeten bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretler verilmesinden evvel bu eserler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma kıymet vergisi fiyatının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak gayesiyle, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan hususta sayılan cinsten teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, tüzel statüsü, mükellefiyet müddeti, etkin yahut öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında geçersiz yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak düzenleme yahut kullanma istikametinde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş yahut üretim hacmi ile eser ve mükellef kümelerini başka farklı yahut birlikte dikkate alarak, teminatın; tipini, fiyatını, verilmesi gereken vakti, iadesi ile tamamlanmasına ait konuları belirlemeye, teminat fiyatım lisansa tabi faaliyetlerde lisans çeşitleri prestijiyle farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve meblağları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hallerde teminat aranılmayacağım ve uygulamaya ait başka yol ve asılları belirlemeye,”

HUSUS 3- 213 sayılı Kanunun tekrarlanmış 355 inci hususunun birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mükerrer 257 nci unsurun birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan meblağın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü fiyatında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

HUSUS 4- 213 sayılı Kanunun 359 uncu unsuruna (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici aygıt mührünü kaldıran, donanım yahut yazılımım değiştiren yahut yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici aygıtın hafıza ünitelerine, elektronik devre elemanlarına yahut harici donanım yahut yazılımlarla olan ilişki sistemine ya da kayıt dışı satışın Önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili başka sistemlere fizikî yahut bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali evrak yahut bilgilerin aygıtta kayıt altına alınmasını engelleyen, aygıtta kayıt altına alınan bilgileri değiştiren yahut silen, ödeme kaydedici aygıt yahut temaslı başka donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili öbür sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut öbür kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken evrak, bilgi yahut dataların iletilmesini önleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan formda iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.”

UNSUR 5-213 sayılı Kanunun 367 nci hususuna üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“359 uncu hususun (ç) fıkrasında yazılı kabahatlerin işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ait rapor düzenlenir ve rapor kıymetlendirme komitesinin mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması kaidesi aranmaz.”

UNSUR 6- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü hususuna onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanuna nazaran dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen öbür lisans çeşitlerine ait olarak lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans mühleti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için Toplumsal Güvenlik Kuruntuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A hususu kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması kaidedir. Kurum tarafından lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kuruntundan temin edilir. Kurum, bu fıkranın uygulanmasına ait yöntem ve asılları Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kuruntunun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.

Kurum, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve taban satış ölçüsü sağlama kuralları da dahil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ait olarak teknik, ekonomik kriterler ve Özel kaideler belirleyebilir. Belirlenen kriter ve kuralları sağlayamayanların lisansı sona erdirilir. Bu fıkrada yer alan konulara ait düzenlemeler Kurumca çıkarılan yönetmelikle yapılır.”

HUSUS 7- 5015 sayılı Kanunun 7 nci hususunun altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve mevcut beşinci cümlesine “dağıtıcılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yetkilendirilen hükmî kişilere” ibaresi eklenmiştir.

“Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumca yetkilendirilen hukukî şahıslar aracılığı ile kontrol sistemini kurar ve uygular. Kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak hukuksal şahıslarda aranacak idari, mali ve teknik kurallar ile bu hukukî bireylerin hak ve yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir. Kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasına ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen hükmî şahıslar ortaklaşa sorumludur.”

UNSUR 8- 5015 sayılı Kanunun 9 uncu hususunun birinci fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dağıtıcılar, rastgele bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı öbür bir dağıtıcıya satamazlar.”

UNSUR 9″ 5015 sayılı Kanunun 19 uncu hususunun birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve başka bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“h) Kontrol sistemini yöntemine uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen hukukî bireylere, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde dağıtıcı lisansı sahibine (ç) bendi uyarınca uygulanan cezanın onda biri uygulanır.”

HUSUS 10- 5015 sayılı Kanunun 20 nci hususunun ikinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki cümleler ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Bu karar kapsamında lisansı iptal olanlara yine lisans verilmez. Lisans sahibinin hukuksal kişi olması durumunda kelam konusu iptale husus fiilin işlendiği tarih prestijiyle; yüzde ondan fazla hisseye sahip ortaklara, idare konseyi lideri ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu şahısların ortak, idare şurası lideri yahut üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu hukukî şahıslara lisans verilmez.”

“g) Bu Kanuna nazaran lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Yordam Kanununun 359 uncu hususunun (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı prestijiyle aldatıcı doküman düzenleme yahut bu evrakları kullanma, dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen geçersiz olarak düzenleme yahut bu dokümanları kullanma cürümleri ile birebir hususun (ç) fıkrasında yazılı hataların işlendiğinin anılan Kanunun 367 nci hususu uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ile birlikte durum, Kuruma da iletilir ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut mahkeme kararı katılaşıncaya kadar süreksiz olarak durdurulur ve bu mühlet içinde kelam konusu tesis için öteki bir gerçek yahut hukuksal bireye de lisans verilmez. Mutlaklaşmış mahkeme kararına nazaran lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Bu bent kapsamında kalan fiillere ait olarak verilen idari para cezaları ödenmediği surece lisansa bahis tesis için lisans verilmez. Bu bent kapsamındaki cürümlere ait vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar kelam konusu tesis için diğer bir gerçek yahut hükmî şahsa de lisans verilmez.

ğ) 9 uncu hususta yer alan dağıtıcılar ortası akaryakıt ticaretine ait kararlara muhalif davrandığı tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu husus kapsamında idari para cezası uygulanır. Birebir kararlara tersliğin lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilir.

h) Bu Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun tekrarlanmış 257 nci unsurunun birinci fıkrasının (8) numaralı bendine nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu müddet içinde kelam konusu tesis yahut faaliyet için diğer bir gerçek yahut hukuksal şahsa de lisans verilmez.”

UNSUR 11- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü hususuna dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna nazaran dağıtıcı ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen başka lisans cinslerine ait olarak lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans müddeti uzatılmasına ait

taleplerin yerine getirilmesi için Toplumsal Güvenlik Kuruntuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A unsuru kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması kuraldır. Kurum tarafından lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Kurum, bu fıkranın uygulanmasına ait tarz ve asılları Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kurumunun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.”

UNSUR 12- 5307 sayılı Kanunun 17 nci hususunun ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Bu Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Metot Kanununun yinelenmiş 257 nci hususunun birinci fıkrasının (8) numaralı bendine nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu mühlet içinde kelam konusu tesis yahut faaliyet için öteki bir gerçek yahut hükmî bireye de lisans verilmez.”

UNSUR 13- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Çaba Kanununun 3 üncü unsurunun onikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Akaryakıt yerine kullanılan öbür eserler istikametinden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunur.”

UNSUR 14- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “1.000” ibaresi “1.100” halinde değiştirilmiştir.

HUSUS 15- 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla gayret kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi hedefiyle;

a) İbraz müddetinin son günü 3 0/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri araşma isabet eden çekler, bu tarihler ortasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz müddeti içinde ibraz edilebilir,

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 {bu tarihler dahil) tarihleri ortasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler ortasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu kapsamına giren kamu yönetimlerinin kamu hukukundan yahut özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri ortasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”

HUSUS 16- Bu Kanunun;

a) 7 nci ve 8 inci unsurları 1/1/2022 tarihinde,

b) Öteki hususları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

HUSUS 17- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

29/4/2021

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.