TBMM, ABD Lideri Joe Biden’m 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasına kınama yayımladı

0 11

28 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31468

TBMM KARARI

ABD LİDERİ JOE BİDEN’IN 24 NİSAN 2021 TARİHLİ AÇIKLAMASININ KINANMASI, REDDEDİLMESİ VE YOK KARARINDA SAYILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1283 Karar Tarihi; 27.04.2021

ABD Lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 Olaylarına ait Ermeni lobilerinin savlarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden öteki mana taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü halde reddediyoruz. Tarihi mevzularda karar vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Lideri’nin yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok kararındadır.

Birinci Dünya Savaşı kaidelerinde yaşanan, Osmanlı Devleti’nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra bu türlü sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi evraklar ya da milletlerarası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD İdaresi’nin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama, halklar ortasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve sorumsuz bir adımdır.

Türkiye, 1915 Olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunmuş, bu gayeyle 2005 yılında Ortak Tarih Komitesi kurulmasını önermiş ve arşivlerini tüm dünyaya açmıştır. Türkiye’nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, işbirliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan tutumunun altında, 1915 Olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir vakit aşikâr bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda, hiçbir siyasetçinin ve hükümetin, tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam bilakis 1915 Olaylarına ait münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye’ye söyleyecek kelamı olamaz.

“Soykırım”, kapsamı son derece muhakkak, kullanımı çok somut koşullara bağlanmış bir milletlerarası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suçlamaya işaret eden bu kavramın tahakkuku, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Hatasının Önlenmesi ve Cezalandırılması Kontratında belirtildiği üzere, sırf yetkili bir mahkeme tarafından karar altına alınabilir. 1915 Olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken kaidelerin hiçbiri mevcut değildir. Ayrıyeten, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2015 ve 2017 tarihli kararlan da 1915 Olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir mana atfetmenin mümkün olmadığını açık ve net bir formda ortaya koymuştur. Kaldı ki, sıfatı ve makamı ne olursa olsun, bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir kararı vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi uğraş göstermek gerekirken, Lider Biden’m 1915 Olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşıncı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret telaffuzlarını cesaretlendirmekten diğer bir emele hizmet etmeyeceği açıktır.

Bu çerçevede, Lider Joe Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu kusurlu açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve itimat içinde yaşama eforlarını desteklemeye ve ikili ilgilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz tesirler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

101’inci açılış yıldönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız telaffuz ve davranış karşısında ulusal onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana hal almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

ABD Lideri Joe Biden’m 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok kararında sayılmasına dair bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması hususu Genel Heyetin 27.04.2021 tarihli ve 78’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.