Ferdi Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

0 5

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KİŞİSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ferdî Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b), (m), (ö) ve (t) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Kurumun bağlı olduğu Bakanlığı,”

“m) Elektronik irtibat aracı: Kısa bildiri, elektronik posta, telefon, faks, davet merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, emeklilik nezaret merkezi yahut şirket tarafından ilgilisine talep yahut bildirim iletimi, bilgi ve doküman erişimi sağlamak üzere oluşturulan internet sitesi, taşınabilir uygulama yahut e-Devlet kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak elektronik ortamda gönderilen bilgi, ses ve imaj içerikli mesajlara ait saklanabilir her türlü bağlantı metodunu,”

“ö) Kalıcı data saklayıcısı: Emeklilik mukavelesi ve/veya sertifikasının taraf ve ilgilileri ortasında gönderilen bilgiyi, bu bilginin gayesine uygun olarak makul bir mühlet incelemesine elverecek halde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye motamot ulaşılmasına imkan veren kısa ileti, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, e-Devlet kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak erişim sağlanan elektronik ortam ve gibisi her türlü araç yahut ortamı,”

“t) Konsey: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Şurasını,”

“aa) Kişisel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS): İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen emeklilik yatırım fonu hisselerinin alım satımının yapılacağı merkezi elektronik platformu,

bb) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(3) İlgisine nazaran iştirakçi, sponsor yahut patron Kurumca belirlenen dokümanları doldurup imzalar yahut elektronik irtibat araçları ile onaylar. Şirket tarafından evrakların birer örneği kalıcı data saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunulur. Şirket, ilgili dokümanları matbu olarak yahut kalıcı data saklayıcısıyla koruma eder. Şirket tarafından aşağıdaki konularda iştirakçiye bilgilendirme yapılır:

a) İştirakçinin elektronik bağlantı araçları ile bilgi ve evraklara erişebileceği.

b) İştirakçinin tercih etmesi durumunda kelam konusu dokümanları matbu olarak yahut tercih edeceği bir elektronik irtibat aracı ile alabileceği.”

HUSUS 3 – Birebir Yönetmeliğin 7 nci unsurunun dördüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(4) Şirket, emeklilik kontratını yahut sertifikasını, yürürlük tarihinden itibaren on iş günü içinde kalıcı bilgi saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunar ve elektronik irtibat araçlarıyla yahut matbu olarak ilgilisine gönderir. Patron küme emeklilik sertifikası, küme emeklilik planının genel temelleri ile sistemin işleyişine ait temel bilgileri içerir. Şirket, emeklilik mukavelesinin ve patron küme emeklilik sertifikasının belirtilen müddet içinde ve yoluna uygun olarak gönderildiğini ispatla yükümlüdür.”

HUSUS 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “on iki” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 11 inci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

HUSUS 11 – (1) Emeklilik planı bir yılda azami dört kere değiştirilebilir. Bu taraftaki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak yahut elektronik bağlantı araçlarıyla yapılır. Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi/sertifikası on iş günü içinde kalıcı data saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunulur. İlgilinin talebi halinde, evraklar ayrıyeten elektronik irtibat araçlarıyla gönderilir.”

HUSUS 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 15 inci unsurunun ikinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve tıpkı unsura aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Şirket, elektronik irtibat araçları ile yahut matbu biçimde yapılan ayrılma talebinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini elektronik irtibat araçları ile iletir. Şirket, isteyen iştirakçinin ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini şirketin internet sitesinde kendi ismine oluşturulan inançlı sayfadan alabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlar. İştirakçi ilgili mevzuat düzenlemelerine nazaran temin edilmesi gereken tüm evrak ile ayrılma bilgi ve talep formunu; imzalayarak posta yoluyla yahut onaylayarak elektronik bağlantı araçlarıyla eksiksiz olarak şirkete ulaştırır ve ilgili bilgi ve evrakların şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde kişisel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan fiyatlar şirket tarafından iştirakçinin belirttiği hesaba ödenir.”

“(9) Emeklilik nezaret merkezi;

a) e-Devlet kimlik doğrulama hizmeti kullanılarak erişilen inançlı alan üzerinden cayma, transfer, ayrılma ve emeklilik süreçlerine dair talep, bilgi ve evrakların müracaat sahipleri ile şirketler ortasında iletilmesine ve hak sahiplerince aranmayan paralara ait bilginin şirketler ismine ilgililere iletilmesine aracılık edebilir.

b) Vefat eden iştirakçilerin lehtarlarına ve hak sahiplerine e-devlet aracılığıyla bildirim yapabilir ve lehtarlar ile yasal varislere, vefat edenlerin emeklilik mukavelesi olup olmadığına dair sorgulama hizmeti verebilir.

(10) Kurum, dokuzuncu fıkra kapsamındaki faaliyetlerin uygulamasına ait tarz ve asılları belirler.”

UNSUR 7 – Tıpkı Yönetmeliğin 23 üncü hususunun ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki halde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “katılımcının tarifli elektronik posta adresine, tarifli cep telefonuna kısa bildiri yoluyla yahut faksına, bunlar yoksa posta adresine” ibaresi “elektronik irtibat araçları ile” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “katılımcının tarifli elektronik posta adresine yahut faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir” ibaresi “elektronik irtibat araçları ile iştirakçiye gönderir yahut kalıcı data saklayıcısı aracılığı ile iştirakçinin erişimine sunar” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “postayla ve kendi İnternet sitesi aracılığıyla” ibaresi “iletişim araçları üzerinden” olarak değiştirilmiş ve birebir madddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Öneri elektronik bağlantı araçları ile iştirakçiye gönderilir yahut kalıcı data saklayıcısı aracılığı ile iştirakçinin erişimine sunulur.”

“(7) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik bağlantı araçlarıyla gerçekleştirilecek onay süreçlerinin teyidi şirketler tarafından yapılır.”

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğe 23/A hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

Emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesi

HUSUS 23/B – (1) Kurum tarafından Sermaye Piyasası Şurasının görüşü alınarak BEFAS’ta süreç görecek öbür şirketlerin kurucusu olduğu fonların, Kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek iştirakçilere sunulması mecburidir. Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Heyetinin ve Kurumun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama temelleri çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Birikimin bir kısmının yahut tamamının BEFAS’ta süreç gören fona yahut fonlara yönlendirildiği kontrat yahut sertifikalarda;

a) 22/A hususunun ikinci fıkrasında yer alan denetim süreci uygulanmaz.

b) 22/A hususunun üçüncü fıkrasında yer alan iade sürecinde BEFAS üzerinden alınan öbür şirketlere ilişkin fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmez, yalnızca iştirakçinin kontratının yahut sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade süreci yapılır.

(3) Birikiminin bir kısmını yahut tamamını BEFAS’ta süreç gören fona yahut fonlara yönlendirmek isteyen iştirakçilere ikinci fıkrada belirtilen konularda bilgilendirme yapılarak iştirakçilerin onayı alınır.

(4) Emeklilik nezaret merkezi BEFAS üzerinden öteki şirketlerin fonlarını seçmek isteyen iştirakçilerin fon seçeneklerini değerlendirebilmesi için Kurumca belirlenen unsurlar çerçevesinde bilgilendirme hedefiyle gerekli altyapıyı kurar.

(5) Kurum, işbu hususa istinaden yapılacak bilgilendirmelere dair metot ve asılları belirler.”

UNSUR 9 – Tıpkı Yönetmeliğin 26/A unsurunun beşinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(5) Bu unsur kapsamındaki paralar emeklilik şirketleri tarafından, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen Şubat ayının sonuna kadar hak sahipleri, iştirakçi ya da çalışana kısa bildiri, öteki elektronik bağlantı araçları üzerinden; rastgele bir elektronik irtibat aracı bilgisi bulunmaması durumunda ise iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.”

UNSUR 10 – Birebir Yönetmeliğin 29 uncu hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

HUSUS 29 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.”

UNSUR 11 – Birebir Yönetmeliğin 8 inci unsurunun üçüncü fıkrasında, 22/A unsurunun dördüncü fıkrasında, tıpkı hususun altıncı fıkrasında ve Ek-5’te yer alan “Bakanlık” ibareleri “Kurul” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 12 – Birebir Yönetmelik ve eklerinde yer alan “Bakanlık” ibareleri “Kurum”; “Bakanlıkça” ibareleri “Kurumca”; “Bakan” ibaresi “Kurul”; “Müsteşarlığın” ibareleri “Kurumun”; “Müsteşarlığa” ibaresi “Kuruma”; “Kurul” ibareleri “Sermaye Piyasası Kurulu”; “Kurulca” ibaresi “Sermaye Piyasası Kurulunca”; “Kurulun” ibareleri “Sermaye Piyasası Kurulunun”, “Bakanlık Muhasebat ve Mali Denetim Genel Müdürlüğü” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü” ve “güvenli elektronik irtibat araçları” ibareleri “elektronik irtibat araçları” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 13 – Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci hususu 1/7/2021 tarihinde,

b) Öbür kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

UNSUR 14 – Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.