Bakım Tamirat Müdürlüğünde vazifeli mühendislerin temel fiyatına ait kıymetli karar

0 5

Dava, Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası, Bakım Tamir Müdürlüğünde mühendis olarak misyon yapan davacı tarafından; üretim faaliyetinde fiilen çalışan mühendisler için belirlenen temel fiyattan yararlandırılması ve mahrum kaldığı nakdî meblağın ödenmesi talebiyle yapılan müracaatın reddine ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci derece mahkemesi süreci iptal etmiştir.

Danıştay ise bu kararı aşağıdaki münasebet ile bozmuştur.

Bakım Tamirat Müdürlüğünde misyon yapan çalışanın direkt üretim faaliyetinde yer almadığı ve misyon yerlerinin üretim tesisleri olmadığı, misyonun asli ögesinin fabrikanın verimli ve faal bir halde çalışabilmesi için tezgahların daima çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak olduğundan, davacının tezgahların bakımı esnasında üretim tesislerinde bulunmasının fiilen üretim tesisinde misyon yapmak olarak bedellendirilemez.

T.C. DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Temel No:2018/6691

Karar No:2020/2598

Temyiz Eden (Davalı): Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu Genel Müdürlüğü Vekili: Av. .

Karşı Taraf (Davacı): .’i temsilen . Sendikası Vekili : Av. .

İstemin Konusu:

Ankara 5. Yönetim Mahkemesinin 18/12/2014 tarih ve E:2013/1783, K:2014/1590 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu İstem:

Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası, Bakım Tamir Müdürlüğünde mühendis olarak vazife yapan davacı tarafından; üretim faaliyetinde fiilen çalışan mühendisler için belirlenen temel fiyattan yararlandırılması ve mahrum kaldığı mali fiyatın ödenmesi talebiyle yapılan müracaatın reddine ait sürecin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Ankara 5. Yönetim Mahkemesince; Gazi Fişek Fabrikası, Bakım Tamirat Müdürlüğünün 19/12/2013 tarih ve 218 sayılı yazısı ile davacının çoğunluğu üretim tesislerinden oluşan alanlardaki tezgah arızaları ve günlük/aylık/üç aylık ve yıllık periyodik bakımları yapabilmek için çalışma mühletinin büyük bir kısmını üretim atölyelerinde geçirdiğinin bildirildiği, davacının üretim tesisinde fiilen vazife yapması nedeniyle üretim tesisinde vazife yapanlara ödenen temel fiyattan yararlandırılması gerekirken aksi istikametteki dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Temyiz Edenin Savları:

Davalı yönetim tarafından, Bakım Tamirat Müdürlüğünün üretim tesisi olarak nitelendirilmediği, Bakım Tamirat Müdürlüğünün 19/12/2013 tarih ve 218 sayılı yazısının çelişkili olduğu, davacının üretim tesislerinde geçirdiği müddetin az olduğu, fabrika bakım tamir hizmetlerinin hizmet alımı yolu ile yerine getirildiği belirtilerek Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması:

Davacı tarafından, üretim tesisinin yanılgılı olarak tespit edildiği, üretim tesisinin bir bütün olduğu, atölyelere indirgenemeyeceği, taşra teşkilatında bulunan işletme ve fabrika müdürlüklerinin üretim ünitesi olduğu, bakım tamir işçisinin üretimin her etabından sorumlu olduğu, davacının üretim tesislerinde çalıştığının davalı yönetimin 19/12/2013 tarih ve 218 sayılı yazısıyla ortaya konulduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Yargıcının Niyeti: Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Münasebet:

Maddi Olay:

1- Yüksek Planlama Şurası’nın 21/07/1997 tarih ve 97/T-30 sayılı kararı ile “üretim faaliyetinde fiilen çalışanlar mühendis, teknik şef ve teknikerler için” farklı temel fiyat uygulanmasına karar verilmiştir. 2- Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu, İdare Heyetinin 15/07/1997 tarih ve 60 sayılı kararı ile üretim tesisinde fiilen misyon yapan mühendisler için öbür ünitelerde çalışan mühendislerden farklı temel fiyat ödenmesi uygulamasına başlanılmıştır.

3- Davacı, Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Tamirat Müdürlüğü’nde mühendis olarak vazife yapmaktadır.

4- Üretim faaliyetinde fiilen çalışan mühendisler için belirlenen temel fiyattan yararlandırılması ve mahrum kaldığı mali meblağın ödenmesi talebiyle davacı tarafından yapılan müracaatın reddine ait sürecin iptaline karar verilmesi istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin Kimi Unsurlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Kararında Kararname’nin 25. hususunda, “Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan kontratlı işçiye ödenecek mukavele fiyatı; temel fiyat ile muvaffakiyet ve kıdem fiyatları toplamından oluşur ve bu fiyat minimum fiyatın altında olamaz. Kontrat fiyatlarının tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir.

Kamu çalışanı için uygulanan aylık katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi yahut mali yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali ve toplumsal haklara ait kararlarında değişiklik yapılması halinde kontratlı işçi fiyatlarının tavanını değiştirmeye Bakanlar Konseyi yetkilidir.” kararı ile 26. hususunda “Temel fiyat meblağları, kontratlı çalışanın unvanı, eğitim seviyesi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma koşulları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.

Teşebbüs ve bağlı iştirakler, kontratlı işçisine unvanları prestijiyle uygulayacakları azami, temel fiyat ölçülerine ait tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet İşçi Başkanlığına gönderirler. Bu teklifler Devlet İşçi Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı iştirakler ortasında fiyat istikrarı ve uygulama birliği sağlamaya yönelik tekliflerle birlikte Yüksek Planlama Heyetinin onayına sunulur.” kararına yer verilmiştir. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Kararında Kararnameye ve Makina ve Kimya Sanayisi Kurumu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanan Makina ve Kimya Sanayisi Kurumu Bakım Tamir Yönergesi’nin “Amaç” başlıklı 1. hususunda bu Yönerge’nin gayesinin, her türlü tesis, tezgah, ekipman, yeraltı ve yerüstü yapılarının üretim ve hizmet için gerekli niteliklerinin devamını sağlamak niyeti ile yapılacak Bakım Tamirat faaliyetlerinin tek nizam içerisinde yürütülmesinin hal ve asıllarını belirtmek olduğu, “Kapsam” başlıklı 2. unsurunda Yönerge kararlarının Kurumda yürütülen tüm bakım ve tamir faaliyetlerini kapsadığı düzenlemesine yer verilmiştir.

Tıpkı Yönerge’nin “Tanımlar” başlıklı 4. hususunda “ı) Planlı Bakım (Koruyucu Bakım): Üretimin Planlanan seviyede daima bir formda devam etmesini sağlamak emeliyle beklenmeyen arızaları ve mümkün duruşları önlemek ve denetim altına alabilmek gayesiyle tesis, tezgah ve donatımın hedefine uygun bir durumda tutulabilmesi için yapılan süreç ve faaliyetlerdir.

Bu bakım; tesis, tezgah ve donatımlarda arızaların taban seviyeye inmesi meydana gelmeden önlenmesi gayesiyle evvelce hazırlanmış plan, program ve talimatlara nazaran yapılan hami bir bakım sürecini, i) Tamirat: Bir arızanın giderilmesi sürecini,

j) Revizyon: Makul çalışma devreleri sonunda tesis, tezgah ve donatımın bütünüyle bakımlarının yapılması yahut arızalarının onarılması yada kısmen yenilenmesi sürecini tabir eder.”

Yönerge’nin “İş programı” başlıklı 10. hususunda “Bütçesi düzenlenen yıl için Genel Müdürlük, İşletme/ Fabrika Müdürleri ile Bölge Müdürlüğü Bakım Tamir Müdürlükleri masraf yerlerine nazaran bakım, yağlama, tamirat, revizyon montaj planları hazırlar ve bu işler için gerekli personellik ve materyal tespit edilerek planların maaliyeti oluşturulur. İlgili ünitenin buhar, su, basınçlı hava, elektrik üzere yardımcı üretim ve hizmet yerlerinin maliyeti hesaplanarak, bunlardan yararlanılarak masraf yerleri dağıtım listeleri düzenlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yönerge’nin “Planlı bakım uygulaması” başlıklı 16. hususunda “Planlı bakım çalışmaları aşağıdaki halde yürütülür: a) Gözetici bakım muayene, temizleme küçük tamiratların yapılması ile standart kesim değişimleri, b) Yağlama,

c) Tamirat,

d) Revizyon” düzenlemesine yer verilmiştir.

Tüzel Kıymetlendirme:

Üstte yer alan yasal düzenlemeler ve maddi olay birlikte incelendiğinde; uyuşmazlığın davacının üretim tesisinde fiilen misyon yapan işçi olup olmadığı konusuna ait olduğu açıktır.

Üstte metnine yer verilen Yönerge kapsamındaki düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, Bakım Tamir Müdürlüğünde vazife yapan işçinin direkt üretim faaliyetinde yer almadığı ve misyon yerinin üretim tesisleri olmadığı, vazifenin asli ögesinin fabrikanın verimli ve aktif bir halde çalışabilmesi için tezgahların daima çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak olduğu, davacının tezgahların bakımı esnasında üretim tesislerinde bulunmasının fiilen üretim tesisinde vazife yapmak olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, dava konusu süreçte hukuka terslik, dava konusu sürecin iptali tarafındaki Yönetim Mahkemesi kararında da türel isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna uygun bulunan davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu sürecin iptaline ait temyize husus Ankara 5. Yönetim Mahkemesinin 18/12/2014 tarih ve E:2013/1783, K:2014/1590 sayılı kararının bozulmasına,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29/06/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dava; Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Bakım Tamirat Müdürlüğünde mühendis olarak misyon yapan davacının, Yüksek Planlama Heyeti ve MKE Genel Müdürlüğünün almış olduğu kararlar uyarınca üretim tesisinde vazife yapması nedeniyle temel fiyatının üretim tesisinde çalışan teknik çalışana ödenen oranda ödenmesi talebiyle yaptığı müracaatının reddine ait sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Yönetim Mahkemesince; davacının çoğunluğu üretim tesislerinden oluşan alanlardaki tezgah arızalarını gidermek ve günlük/aylık/üç aylık ve yıllık periyodik bakımları yapabilmek için çalışma müddetinin büyük bir kısmını üretim atölyelerinde geçirdiğinin davalı yönetim tarafından bildirildiği, bu prestijle üretim tesisinde fiilen misyon yapan davacının üretim tesislerinde vazife yapan mühendisler için öngörülen temel fiyattan yararlandırılması gerekirken aksi taraftaki dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir. Uyuşmazlığın tahlilinde üretim tesislerinin hangileri olduğu ve üretim tesisleri belirlenirken hangi kriterlerin dikkate alındığı hususu kıymet kazanmaktadır.

Bu prestijle üretim tesislerinin hangileri olduğu, üretim tesislerinin belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerin neler olduğu, davacının çalıştığı ünitenin üretim tesisi olarak kabul edilip, edilmeyeceğinin orta kararıyla sorulması gerektiği oyu ile aksi istikametteki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.