18 yaş altı vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek

0 11

On sekiz yaşından küçüklerin Ferdî Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e transferine imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan hususların yine düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Öbür Birtakım Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle motorlu araçlar mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, bu tazminatlardan paha kaybı tazminatında aracın piyasa kıymeti, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan kesimleri ile hasar fiyatı dikkate alınacak.

Takviyeden mahrum kalma tazminatı ve daima sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve vefat istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zarurî mali sorumluluk sigortası genel kaidelerinde yüzde 5’i geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Daima sakatlık oranının tespitinde temel alınacak mevzuat, zarurî mali sorumluluk sigortası genel koşullarında belirtilecek.

Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan ziyanlar sigorta mukavelesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından, kelam konusu şahıslar ve araçların uğradıkları ziyanların, mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

– Kredi faiz yahut kar hissesi takviyesi 12 ay müddetle uygulanacak

Teklifle, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin ismi “Finansal İstikrar Komitesi” olarak değiştirilerek, tekrar yapılandırılıyor.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir biçimde desteklemesi ve piyasalarda inancın korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar ortasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması gayesiyle kuruluyor.

Komite; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Lideri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri, Sermaye Piyasası Şurası Lideri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Liderinden oluşacak. Komitenin çalışma yordam ve temelleri üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite problemini karşılamak ve istihdamı desteklemek için ek olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülen meblağ İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi dayanağı, takviye kapsamına giren sigortalılar için 12 ay mühletle uygulanacak. Bu unsur kapsamına giren iş yerleri ek olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu takviyeden yararlanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal müddetinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi ve SGK’ye prim, idari para cezası, bunlara ait gecikme cezası, gecikme artırımı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla yahut yapılan denetim ve kontrollerde çalıştırdığı şahısları sigortalı olarak bildirmediği, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespiti halinde bu dayanaktan yararlanılamayacak.

Lakin SGK’ye olan prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren yahut yapılandıran patronlar, bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek.

Belirtilen kaidelerin sağlanması kaydıyla yararlanma mühletini aşmamak üzere takviyeden yararlanılmış olan sigortalının dayanak müddetini tamamlamadan işten ayrılıp tekrar işe başlaması halinde, kelam konusu sigortalıdan ötürü tekrar işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu dayanaktan kalan mühlet kadar yararlanmaya devam edilecek.

– 18 yaş altı vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları ismine BES’te birikim yapabilecek.

Ebeveynler, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve kuralları uyan dernek, vakıflar ve sandık üzere hukukî kişiliği haiz meslek kuruluşu yahut sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ait fiyatlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan meblağlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda transfer yapan üyeler, transfer tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve vefat haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

Transfer yapan üyelerin sistemde kazanacakları müddete ve üyelerden toplumsal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların transfer sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ait temel ve metotlar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek.

BES’e aktarılan fiyatlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha evvel sarfiyat kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari karının tespitinde dikkate alınacak.

Transferin yapılması maksadıyla gerçekleştirilen taşınmaz yahut iştirak payı satışından doğacak karın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden meblağı kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamla yapılan süreçler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Emeklilik kontratı akdetmiş olan iştirakçilerden, transfere ait olarak giriş aidatı dahil rastgele bir kesinti yapılmayacak.

Teklifle, bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir evrak haline getirilmesi ve orta vadeli program ismi altında birleştirilmesi, bu kapsamda Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nun farklı hususlarında yapılan değişiklikle “orta vadeli mali plan” ibarelerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir evrak haline getirilerek orta vadeli program ismi altında birleştirilmesi nedeniyle mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar “orta vadeli programa” yapılmış sayılacak.

Bankacılık Kanunu ile düzenlenen Finansal Kesim Kurulu, ikili yapıya mahal vermemek ve daha aktif bir finansal istikrar izleme ve finansal dal geliştirme yapısını sağlamak üzere yürürlükten kaldırılıyor.

– Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak

Yurt içinden yahut milletlerarası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut iş birliği sistemlerinin yürütülebilmesi maksadıyla hükmî kişiliği haiz Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak.

Bu düzenlemeyle sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha süratli tahlil üretilebilmesi, ölçek iktisadından faydalanılabilmesi amaçlanıyor. Kurulacak yeni merkezin bünyesindeki havuzların hem kendi ortalarında hem de Doğal Afet Sigortaları Kurumu ya da Tarım Sigortaları Havuzu ile reasürans konusunda dayanışma ve iş birliği yapabilmelerine imkan sağlanması, havuzların birbirleri ile bu iş birliğinin bir sonucu olarak reasürans primlerinin bir kısmının yurt içinde tutulması suretiyle ulusal menfaatlerin gözetilmesi hedefleniyor.

– Çek ibraz müddetinde düzenleme yapılıyor

Kovid-19 ile gayret kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi hedefiyle, ibraz mühletinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri ortasına isabet eden yahut ibraz mühleti bu tarihler ortasında başlayan çeklerin ibraz müddeti, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak.

Bu çeklerin belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının büsbütün bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” süreci yapılmayacak. Belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” süreci yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz müddetleri içinde ibraz edilebilecek.

Kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten evvel, ibraz mühletinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri ortasına isabet eden yahut ibraz mühleti bu tarihler ortasında başlayan çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve öbür süreçler sebebiyle ilgililerin tüzel, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Teklifle, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi başkanlıklarının vazife müddetlerini, üç kere ile hudutlu olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

– İhdas edilen unsurlar

Komite görüşmelerinde, teklife önergeyle üç unsur ihdas edildi.

Kovid-19’un olumsuz tesirlerinin devam etmesi nedeniyle turizm kesimin desteklenmesi için düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu yeri tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine yahut kullanma müsaadesi verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi ile 21 Aralık 2021 tarihi ortasındaki devirde tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi bedelleri, yararlanma bedelleri, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri hasebiyle Hazine taşınmazlarını müsaadesiz kullanımlarından ötürü tıpkı periyotta tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme mühletleri, müracaat kuralı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine verdiği “kesin hesapları”nda geçen “yüz milyon lira” sözü, “bin beş yüz lira” olarak değiştiriliyor.

Yapılan değişikliğe nazaran, siyasi partilerin genel liderleri, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan vilayetler teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorunda olacak. Bu evraklara, ilgili siyasi partinin tıpkı hesap periyodunda edindiği taşınmaz ve pahası bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul değerlerin ve her türlü hakların kıymetleri ile edinim tarihlerini ve hallerini de belirten listeleri eklenecek.

Ayrıyeten eklenen bir öteki hususla de Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak bu değişiklikle uyumlu olarak nakdî bedelin her yıl yine değerleme oranında artırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Kaynak: Memurlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.